Projects

Strategy AV21 - Diversity of life and ecosystem health 

Activity: Monitoring of cryptic species having indicative value using harmless sampling methods

Project No. 580300/991100

Principal investigator: Mgr. Petr Blabolil

Financial support: Czech Academy of Sciences

Duration: 2015-2016

Monitoring changes of biota composition and abundances is important to evaluate changes in the environment. These environmetal shifts on scales from local catchment management to global changes are especially evident in water ecosystems. One of the most sensitive elements are fish integrating all lower parts of the trophic food-web. However, most of the current research is dedicated to dominant fish species, that can be easily captured using common sampling equipment. Cryptic species, sensitive to environmental changes, are often neglected. The aim of the project is to develop and verify new monitoring scheme using harmless sampling methods (electrofishing, fyke-nets, SCUBA diving) in reservoirs.  Model species are burbot (Lota lota) and stone loach (Cobitis elongatoides). Both endangered species and good ecological quality elements. 

 

V době měnících se podmínek prostředí je klíčový monitoring organismů reflektujících tyto změny. Rozličné změny v krajině na škále od způsobu hospodaření v povodí až po globální změnu klimatu jsou obzvláště patrné ve vodních ekosystémech. Jednou z nejcitlivějších skupin je rybí obsádka integrující nižší složky trofického řetězce. V současné době je pozornost věnována především dominantním druhům ryb, pro které je rozpracována metodika detekce síťovými odlovy. Krypticky žijící ryby citlivé na změny prostředí jsou kvůli obtížnější ulovitelnosti často opomíjeny. Projekt si klade za cíl vytvoření a ověření monitorovacího schématu za využití šetrných metod (odlovy vězenci a elektrickým agregátem spolu s vizuálním průzkumem potápěči) krypticky žijících druhů v ekosystémech přehradních nádrží. Jako modelové druhy budou využity mník jednovousý (Lota lota) a sekavec podunajský (Cobitis elongatoides). Tyto druhy jsou nejen dobrými indikátory kvality prostředí, distribuce těchto druhů indikuje dostupnost obyvatelného prostředí pro většinu organismů v nádrži (především hlubší vrstvy), ale jedná se i o druhy uvedené v seznamu zvláště chráněných organizmů a šetrný a neinvazivní monitoring je tak více než žádoucí. Získané údaje o populační struktuře sledovaných populací budou poskytnuty správcům a hospodářům na nádržích i orgánům ochrany přírody a krajiny. Ověřené monitorovací schéma bude aplikovatelné i na komerčně významné druhy s podobnými životními strategiemi, které jsou předmětem zájmu například rybářských organizací.

 

Výstupy aktivity: Unikátní monitorovací schéma bylo vytvořeno a ověřeno v praxi při terénních odlovech v odlišném prostředí zacílených na mníka jednovousého (3 přehradní nádrže a 2 rybníky včetně blízkých vodotečí) a sekavce podunajského (13 drobných vodotečí, 3 písníky, 2 lomy, 1 rybník a kanál). Aktivita má 23 dílčích výstupů (viz níže, seřazeny chronologicky). Důraz byl kladen na přenesení získaných poznatků do praktické sféry, edukativní působení na studenty s biologickým zaměřením a seznámení široké veřejnosti s probíhajícími akcemi.

 

1. Informační seminář k monitoringu mníka v roce 2016 na Biologickém centru AV ČR, v.v.i., Hydrobiologického ústavu (4. ledna 2016).

2. Terénní monitoring mníka na nádrži Nýrsko. (11. - 15. ledna 2016)

3. Školení rybářů Českého rybářského svazu MO Golčův Jeníkov. (30. ledna 2016)

4. Doktorandská konference katedry Biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (1. - 2. února 2016)

5. Školení rybářů Českého rybářského svazu MO Golčův Jeníkov. (6. února 2016)

6. Druhý informační seminář k monitoringu mníka v roce 2016 na Biologickém centru AV ČR, v.v.i., Hydrobiologického ústavu. (17. února 2016)

7. Přednáška pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (19. února 2016)

8. Výlov rybníka Obecník, vylovení mníků a zjištění populačních charakteristik (zjištěné informace jsou součástí výstupu č. 21). (19. února 2016)

9. Článek v Listech z Golčova Jeníkova (březen 2016, on-line: https://www.golcuv-jenikov.cz/obcan/jenikovske-listy/archiv-2016/)

10. Terénní monitoring mníka na nádrži Nýrsko. (18. - 21. dubna 2016)

11. Praktická demonstrace monitoringu ryb pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (22. dubna 2016)

12. Terénní monitoring mníka na nádrži Lučina. (25. - 29. dubna 2016)

13. Článek v Listech z Golčova Jeníkova (duben 2016, on-line: https://www.golcuv-jenikov.cz/obcan/jenikovske-listy/archiv-2016/)

14. Přednáška na konferenci Setkání mladých limnologů. (29. dubna - 1. května 2016)

15. Terénní monitoring mníka na nádrži Karhov a Zhejral. (2. - 5. května 2016)

16. Terénní monitoring sekavce v oblasti Lázní Bohdaneč. (13. - 17. června 2016)

17. Publikován populární článek v časopise Vesmír (28. června 2016, on-line: https://vesmir.cz/2016/06/28/cesta-za-prakaprem/)

18. Terénní monitoring sekavce v oblasti Hostěradic (19. - 21. července 2016)

19. Terénní monitoring mníka na nádrži Nýrsko. (2. - 3. srpna 2016)

20. Přednáška pro účastníky letního tábora s přírodovědou (4. srpna 2016)

21. Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016

22. Zpráva z mapování výskytu sekavce podunajského v NPR Bohdanečský rybník, lomu Hostěradice a vybraných lokalitách v okolí

23. Vyplněny údaje do Nálezové databáze AOPK ČR

 

Fotodokumentace byla zveřejněna na internetu zainteresovaných skupin:

https://www.fishecu.cz/photos-videos/

https://www.mo-crs-golcuv-jenikov.cz/ (sekce: rybarska-mladez a fotogalerie)

 

Na tuto aktivitu navazuje inovovaná „Role rybích feromonů při načasování a synchronizaci reprodukce“ hlavního řešitele Mgr. Marka Šmejkala.